Aktywnie spędzam czas...

Zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjnej prowadzone w ramach programu „Aktywnie spędzam czas na sportowo i kształtuję swoją postawę ciała prawidłowo” finansowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki odbywały się dwa razy w tygodniu po 45 min. dla uczniów kl. III. Program będzie kontynuowany od 4 września 2017 r.  

Celem programu jest:

  • harmonijny rozwój fizyczny oraz poprawa ogólnej kondycji i sprawności fizycznej uczniów,
  • kształtowanie nawyku  prawidłowej postawy,
  • przeciwdziałanie powstawaniu wad postawy,
  • zapobieganie nadwadze i otyłości wśród dzieci i młodzieży
  • włączenie jak największej grupy uczniów do regularnej aktywności fizycznej

Program realizowany jest w dwóch etapach:

  • I etap w okresie od 1.04. do 23.06.2017 r.
  • II etap w okresie od 1.09. do 30.11. 2017 r.

Kwalifikacja dzieci do zajęć pozalekcyjnych odbywała się na podstawie dokumentacji badań przesiewowych przeprowadzonych przez pielęgniarkę szkolną i na podstawie odpowiedniego zaświadczenia lekarskiego ze szczególnym uwzględnieniem wady postawy dziecka, otyłości lub nadwagi.

Dzięki udziałowi w programie:

- dzieci były wdrażane do stylu życia, w którym aktywność ruchowa znajduje się na ważnym miejscu w hierarchii wyznawanych wartości,
- zachęcano dzieci do spędzania czasu wolnego w sposób aktywny,
- kształtowano zdolności motoryczne, w tym: wytrzymałość, szybkość, siłę, koordynację ruchową i gibkość,
- rozwijano wydolność fizyczną organizmu,
- uświadamiano uczniom wpływ prawidłowej postawy ciała na zdrowie teraz i w przyszłości,
- kształtowano nawyk prawidłowej postawy ciała,
- kształtowano siłę mięśniową mięśni posturalnych,
- usuwano ewentualne przykurcze mięśni,
- zapoznano z profilaktyką wad postawy.

Program będzie kontynuowany od 4 września 2017 r.

Nauczyciel realizujący program
Marzena Dziedzińska