Od 1-go stycznia ulega zmianie sposób segregacji odpadów

Zmiana sposobu segregacji odpadów komunalnych na terenie Gminy Mieroszów jest wynikiem wprowadzonego przez Ministra Środowiska Rozporządzenia z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2017 r. poz. 19), które ujednolica zasady segregowania odpadów na terenie całego kraju.

Nowe przepisy weszły w życie 1 lipca 2017 r. jednak Minister Środowiska wprowadził okres przejściowy wprowadzenia nowych zasad segregacji, ze względu na konieczność wygaszenia obowiązujących już umów z firmami odbierającymi odpady komunale od mieszkańców.

Ponieważ dotychczasowa umowa z firmą odbierającą odpady komunalne od mieszkańców obowiązuje do 31 grudnia 2018 r. Gmina Mieroszów nowy system segregacji odpadów jest zobowiązana wprowadzić od 1 stycznia 2019 r.

W związku z rozporządzeniem Ministra Środowiska oraz uchwałami Rady Gminy Mieroszów z dnia 20.12.2018 r.: III/14/2018 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz III/15/2018 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mieroszów, właściciele posesji deklarujący selektywną zbiórkę odpadów komunalnych, zobowiązani będą od 1 stycznia 2019 roku wyodrębnić selektywnie następujące frakcje odpadów komunalnych.

Od 1 stycznia 2019 roku właściciel nieruchomości jest zobowiązany do segregowania odpadów w następujący sposób:

  • papier – pojemnik/worek niebieski,
  • szkło – pojemnik/worek zielony,
  • tworzywa sztuczne i metale – pojemnik/worek żółty,
  • odpady ulegające biodegradacji – pojemnik/worek brązowy,
  • odpady zmieszane – pojemnik czarny lub szary.

Worki i pojemniki do selektywnego zbierania odpadów komunalnych zostaną dostarczone przez firmę zbierającą odpady komunalne.

Urząd Miejski w Mieroszowie
Referat Gospodarki Przestrzennej,
Inwestycji i Ochrony Środowiska

 

Pobierz załącznik: