Program Wyborczy KW Twój Mieroszów "by Mieroszów był Twój"

Program wyborczy Komitetu Wyborczego Twój Mieroszów oparty został na potrzebach Mieszkańców, gdyż to Mieszkańcy Gminy są najważniejsi. Tworząc go wzięliśmy także pod uwagę możliwości finansowe Gminy Mieroszów. W trakcie kampanii wyborczej można obiecać wiele, dla nas istotne jest, aby spełnienie postawionych celów było realne.

 

Żeby wydawać środki z budżetu najpierw należy je zdobyć. Dlatego też w naszym programie wskazujemy możliwości zwiększenia dochodów gminy oraz racjonalizowania wydatków, a oprócz listy naszych postulatów wyborczych zawarliśmy informację, ile one będą gminę kosztowały i jakie przyniosą korzyści. Ponadto wskazujemy potencjalne źródła ich finansowania ze środków własnych gminy oraz możliwe dofinansowanie ze środków zewnętrznych. Dlatego, że liczą się konkrety, a nie puste hasła. Skupiamy się na tym, zwiększyć dochody gminy, odciążyć budżet z finansowania niektórych inwestycji poprzez ich wydzielenie do gminnych podmiotów lub poprzez finansowanie w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego. Nawet przy dużym wsparciu środków unijnych, gmina z własnego budżetu nie jest w stanie sprostać finansowo realizacji najważniejszych inwestycji. Wyłączenie ich z budżetu gminy daje większe możliwości realizacji. Ponadto w celu realizacji programu deklarujemy współpracę ze wszystkimi osobami oraz instytucjami samorządowymi, państwowymi i pozarządowymi.

 

DEMOGRAFIA

1. Program osiedlania nowych rodzin na terenie Gminy Mieroszów.

Problemy demograficzne dotyczą całego kraju. Zmniejszająca się liczba mieszkańców, a co za tym idzie – dzieci w szkołach, mniejsze wpływy z subwencji oświatowej oraz podatków ograniczają możliwości rozwoju Gminy Mieroszów. Jednocześnie sytuacja ekonomiczna jest doskonała do zmiany tego trendu m.in. dlatego, że rynek pracy chłonie pracowników, gdyż rąk do pracy brakuje. Stwarza to olbrzymią szansę do wdrożenia w naszej gminie programu repatriacji polskich rodzin ze Wschodu. Z takich możliwości korzystają już inne miasta w Polsce np. Wałbrzych. Pozwoli to na odbudowanie potencjału demograficznego naszej gminy. Na rynku pracy przybędą pracownicy, a w szkołach dzieci. Nastąpi wzrost siły nabywczej, zwiększą się dochody gminy z tytułu subwencji oświatowej, czynszów, podatków. Drugim elementem poprawy sytuacji demograficznej jest Program osiedlania nowych mieszkańców na terenie Gminy Mieroszów poprzez przygotowanie działek budowlanych sprzedawanych na preferencyjnych warunkach z wymogiem wybudowania domów i osiedlenia się na terenie gminy w określonym czasie oraz budowa mieszkań komunalnych. Do programu powinny być wybierane rodziny z dziećmi, które zostaną uczniami naszych szkół. W dłuższej perspektywie spowoduje to wzrost subwencji oświatowej, wzrost wpływów z tytułu podatku od nieruchomości, wzrost wpływów z tytułu podatku dochodowego. Ponadto będzie to miało olbrzymie przełożenie na poprawę funkcjonowania firm z sektora budowlanego działających na terenie gminy, rozwoju handlu i usług, wykorzystania lokali oraz na powstawanie nowych miejsc pracy. Taki impuls jest niezbędny – liczba mieszkańców systematycznie się zmniejsza i jeśli tego trendu nie odwrócimy doprowadzi to do zapaści finansowej gminy.
 

INFRASTRUKTURA I MAJĄTEK GMINY

1. Realizacja inwestycji w zakresie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy.

Infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjna jest zaniedbywana od ponad 20 lat, choć od kilkunastu lat powinna być priorytetem z uwagi na dyrektywy unijne w zakresie oczyszczania ścieków komunalnych. Komitet Wyborczy Twój Mieroszów kładzie szczególny nacisk na budowę nowoczesnych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz uruchomienie dużego programu dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni w miejscach, gdzie budowa kanalizacji jest niemożliwa, bądź nieracjonalna ekonomicznie. Zadanie to będzie finansowane i realizowane w ramach nowoczesnych instrumentów finansowania, jak np. Partnerstwa Publiczno-Prywatnego oraz przez ZGKiM. Istnieje możliwość pozyskania środków z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w ramach Priorytetu Infrastruktura i Środowisko.

2. Stworzenie warunków dla rozwoju budownictwa jednorodzinnego poprzez uzbrojenie terenów.

Zakładamy, że dla rozwoju gminy zarówno w sensie gospodarczym jak i społecznym niezbędne jest budownictwo jednorodzinne. Niestety nasza gmina posiada bardzo ubogą ofertę terenów budowlanych. Chcemy ten stan zmienić poprzez wyznaczenie takich terenów, podzielenie ich na działki, uzbrojenie i przeznaczenie do sprzedaży. Gmina musi mieć bogatą ofertę działek budowlanych na sprzedaż w każdym sołectwie i na terenie Mieroszowa. Dodatkowo będziemy podejmowali działania w celu zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania przestrzennego tak, aby terenów budowlanych przybywało również na działkach prywatnych.

3. Budowa dróg gminnych i realizacja bieżących remontów dróg.

Stworzymy Gminny Plan Budowy i Remontów Dróg, który będzie drogowskazem w realizacji tego zadania. Planem chcemy objąć wszystkie ulice na terenie gminy, ze wskazaniem priorytetów takich jak ulice Leśna, Wysoka, Reymonta, drogi gruntowe w Unisławiu Śl., Golińsku, Rybnicy Leśnej i Sokołowsku. Nie zgadzamy się na to, aby budowa czy remont drogi były świętem. Chcemy, aby była to systematyczna praca. Na realizację tych zadań dostępne są środki krajowe m.in. z programu budowy i przebudowy dróg lokalnych oraz w ramach tzw. „powodziówek” i „schetynówek”.

4. Wymiana oświetlenia w gminie.

Wymiana oświetlenia na terenie gminy na energooszczędne z inteligentnym sterowaniem pozwoli na znaczne obniżenie kosztów zużycia energii elektrycznej. Realizacja zadania finansowana będzie ze środków własnych gminy, środków unijnych i w Partnerstwie Publiczno-Prywatnym.

5. Przywrócenie parkingu i docelowa modernizacja mieroszowskiego rynku.

Deklarujemy natychmiastowe przywrócenie parkingu w mieroszowskim rynku. Docelowo rynek zostanie zmodernizowany, aby mógł pełnić funkcje parkingu jak i miejsca, w którym będą odbywały się imprezy gminne. Dążmy do tego, aby mieroszowski rynek był nowoczesnym i przyjaznym miejscem spotkań naszych mieszkańców zarówno w trakcie zakupów, zabawy jak i spędzania wolnego czasu.
 

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

1. Koniec z umieszczaniem lokali socjalnych we wspólnotach mieszkaniowych.

Przez brak polityki mieszkaniowej gmina podejmuje nieskoordynowane działania w zakresie m.in. lokalizacji lokali socjalnych. Umieszczanie lokali socjalnych we wspólnotach mieszkaniowych wpływa destrukcyjnie na ich działalność, uniemożliwiając normalne funkcjonowanie. Należy wydzielić niezbywalny zasób mieszkaniowy gminy i w jego ramach realizować zadania związane z zapewnieniem lokali socjalnych.

2. Pobudzenie działalności wspólnot mieszkaniowych w zakresie remontów.

Aby zadbać o estetyczny wygląd naszej gminy należy zmobilizować wspólnoty mieszkaniowe do większego wysiłku w zakresie dbania o estetykę nieruchomości i ich posesji. W tym celu zapewnimy odpowiednie wpływy na fundusze remontowe wspólnot mieszkaniowych. W ramach konkursów na najlepiej wyremontowane w danym roku budynki z nagrodami pieniężnymi dla wspólnot mieszkaniowych pobudzimy je do działania. Do tego celu niezbędne jest także wykorzystanie środków jakie są dostępne w ramach funduszy unijnych na programy rewitalizacyjne i w zakresie ograniczenia niskiej emisji. Niezbędne jest też przystosowanie obowiązujących przepisów oraz stworzenie gminnych programów wspierających działania wspólnot. Szeroka pomoc gminy dla wspólnot w zdobywaniu środków zewnętrznych na remonty.

3. Ustalenie długoletnich planów remontowych w gminnych zasobach mieszkaniowych.

Tam gdzie budynki w całości są własnością gminy należy stworzyć długoterminowy plan remontów, zapewniając jednocześnie środki finansowe na ten cel poprzez przesunięcie obciążenia jakie ponosi gmina z tytułu kosztów zarządzania na remonty.

4. Budowa mieszkań komunalnych i wykorzystanie pustostanów na cele mieszkaniowe.

Budowa mieszkań komunalnych jest ważną częścią naszego programu. Oddawanie do użytku nowych mieszkań pozwoli na zwolnienie innych zasobów, które mogą zostać wykorzystane na cele socjalne. W pierwszej kolejności chcielibyśmy się skupić na wykorzystaniu już istniejących budynków np. przy ul. Wolności. W dłuższej perspektywie możliwa będzie budowa nowych obiektów przy wykorzystaniu programów rządowych jak i Partnerstwa Publiczno-Prywatnego.

5. Budowa TBS.

Budowa budynku mieszkaniowego TBS w mieroszowskim Rynku. TBS otrzymał od Gminy Mieroszów dwie działki w rynku, na których mają zostać wybudowane budynki z mieszkaniami. Projekty są już gotowe, a TBS czeka na realizację. Warunkiem jest tylko podniesienie udziałów przez Gminę Mieroszów. Koszt to około 50 tys. złotych rocznie przez 10 lat.
 

OŚWIATA

1. Nie likwidujemy szkół.

Nie będziemy likwidować szkół. Należy się skupić na tym, aby w gminie przybywało mieszkańców, a co za tym idzie dzieci w szkołach. Pozwoli to zwiększyć otrzymywaną subwencję oświatową. Jest to niezbędne, aby zachować obecną sieć szkół. Naszym priorytetem jest skupienie się w myśleniu o finansach gminy nie na cięciach wydatków, a na zwiększaniu możliwości finansowych poprzez wzrost dochodów.

Tak jak Wy – mieszkańcy Gminy Mieroszów – posyłamy nasze pociechy do szkół, przez lata niedoinwestowanych. Oszczędzano na nieruchomościach, pomocach dydaktycznych, posiłkach dla dzieci i zajęciach pozalekcyjnych.

Naszym celem są nowoczesne placówki oświatowe, dobrze wyposażone, oferujące dzieciom obiady i zapewniające zajęcia pozalekcyjne. W ten sposób gmina staje się przyjazna dla rodzin, a szanse edukacyjne są prawdziwie wyrównywane. Dziś musimy to robić za własne pieniądze, dowożąc dzieci do Wałbrzycha i innych miejscowości. Nie wszystkich na to stać, a nic nie stoi na przeszkodzie, żeby to zmienić.

2. Systematyczne remontowanie placówek oświatowych i doposażanie ich.

Przez ostatnie dwadzieścia lat mieszkańcy gminy byli mamieni wizją budowy nowej szkoły. W tym czasie wydatki na remonty i doposażenie obecnych placówek były ograniczane z uwagi na zaplanowaną inwestycję, która nigdy nie została rozpoczęta. Budynki szkolne zostały doprowadzone do złego stanu technicznego. Zagwarantujemy, aby w budżecie gminy co roku znalazły się środki na poprawę stanu technicznego i doposażenie szkół w pomoce dydaktyczne. Wykorzystamy także możliwości pozyskania środków zewnętrznych na ten cel.

3. Zapewnienie w szkołach dodatkowych zajęć pozalekcyjnych: zajęcia sportowe, plastyczne, muzyczne, wyrównawcze, języki obce.

W obecnych czasach rodzice dzieci poświęcają znaczną część dnia na pracę zawodową. Dzieci kończące lekcje wracają do domów, a zajęcia dodatkowe mogą odbywać np. w MCK. Naszym zdaniem należy skierować środki finansowe na zatrzymanie dzieci w szkołach, na zajęciach dodatkowych. Dzieci w szkole już są, nie trzeba ich tam ściągać. Wystarczy im zorganizować ciekawe zajęcia podnoszące ich wiedzę, rozwijające pasje, sprawność fizyczną, czy tez wyrównujące zaległości w szkole. Pozwoli to także zaoszczędzić rodzicom pieniądze i czas, które przeznaczają na korepetycje i rozwijanie zainteresowań swoich dzieci.

4. Zapewnienie obiadów we wszystkich szkołach funkcjonujących na terenie gminy.

Jeżeli chcemy zatrzymać dzieci w szkołach, to muszą one mieć zapewnione wyżywienie. Dlatego naszym postulatem jest zorganizowanie obiadów w każdej szkole. Koszty posiłków będą pokrywane w części przez budżet gminy, a w części przez rodziców. Dla dzieci z rodzin ubogich obiady będą bezpłatne.

5. Stworzenie funkcjonalnego systemu stypendialnego dla dzieci i młodzieży zdolnej.

Chcemy aby na ten cel były przeznaczone środki zapewniające godziwe stypendia dla najlepszych uczniów i sportowców z naszej gminy.
 

 

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I PRACA

1. Zapewnienie komunikacji publicznej pomiędzy gminą Mieroszów a strefą ekonomiczną w Wałbrzychu z uwzględnieniem sołectw.

Jest to ważny element walki z bezrobociem na terenie gminy. Najefektywniejszy i najłatwiejszy do realizacji, bo nie wymagający olbrzymich nakładów finansowych. Celem jest umożliwienie podjęcia pracy przez mieszkańców naszej gminy w zakładach znajdujących się w strefie ekonomicznej w Wałbrzychu. Chcemy, aby potencjalni pracodawcy zatrudniający naszych mieszkańców mieli pewność, że zatrudniani mają dojazd, a z drugiej strony pracownicy mieli ten dojazd zapewniony. W ten sposób wykluczymy sytuację, które mają miejsce, że nasi mieszkańcy nie mogą podjąć pracy z uwagi na brak możliwości dojazdów. Finansowanie tego projektu na pewno nie będzie spoczywało w 100% na barkach gminy, w większej części będą je finansowali sami dojeżdżający. Warto zwrócić uwagę, że część wydanych środków wróci do gminy z tytułu podatków oraz odciąży gminę w zakresie wydatków związanych z zabezpieczeniami socjalnymi. Możliwe będzie uzyskanie dofinansowania od pracodawców.

2. Przygotowanie terenów inwestycyjnych oraz ich włączenie do specjalnej strefy ekonomicznej.

Przygotujemy tereny inwestycyjne i włączymy do strefy ekonomicznej (zgodnie z planem rządu teren całego kraju ma być strefą ekonomiczną). Niezbędne będzie wydzielenie takich terenów oraz przeprowadzenie całego procesu związanego z ich uzbrojeniem i przygotowaniem dla potencjalnego inwestora. Na ten cel niezbędne będzie zabezpieczenie środków własnych w budżecie gminy.

3. Wyremontowanie lokali będących własnością gminy, a przeznaczonych pod wynajem na cele prowadzenia działalności gospodarczej.

Doprowadzimy do sytuacji, w której lokale przeznaczone do wynajęcia na prowadzenie działalności gospodarczej będące własnością gminy będą wyremontowane i przygotowane dla potencjalnych najemców. Nie może być tak, że przedsiębiorca chcący wynająć lokal musi w niego inwestować np. w wymianę witryny, remont instalacji, remont elewacji, instalację ogrzewania. Lokal ma być gotowy do wynajmu, bo przedsiębiorca nie wie, czy jego biznes się powiedzie i czy środki finansowe włożone na remont nie swojej własności mu się zwrócą. Obecna postawa przy najmie lokali ogranicza przedsiębiorczość i powstawanie nowych punktów usługowych i handlowych na terenie gminy.

4. Tworzenie miejsc pracy w spółkach gminnych.

Spółki gminne są ważną częścią naszego planu. ZGKiM Sp. z o.o. jest firmą, która ma monopol na pewne usługi w gminie takie jak zaopatrzenie w wodę i ścieki, zarządzanie mieszkaniowym zasobem gminy oraz zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi. To w tej spółce muszą powstawać miejsca pracy związane z utrzymaniem i remontami zasobów mieszkaniowych, remontami sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz inwestycjami w tym zakresie. Stan obecny jest taki, że ludzi tworzących ekipy budowlano-remontowe zwolniono, a realizację tego typu usług zleca się na zewnątrz, co powoduje, że pieniądze z gminy wyciekają. Taka sama sytuacja ma miejsce jeżeli chodzi o wspólnoty, choć te są samorządne to oferta ZGKiM powinna być przedstawiona każdej wspólnocie planującej remont. Docelowo spółka ma być rozwinięta do takiego stopnia, że będzie realizowała inwestycje gminne w każdym zakresie, gdyż to powoduje pozostanie środków finansowych w gminie i jej budżecie.

Drugą ważną spółką będzie ta, która powstanie na bazie dawnego OSIRu. Ma ona kreować miejsca pracy związane z obsługą miejsc noclegowych oraz stołówką, a także obsługą obiektów sportowych.
 

TURYSTYKA, KULTURA I SPORT

1. Zagospodarowanie infrastruktury przy ulicy Sportowej.

Od czasu wybudowania nowej hali sportowej przy ul. Hożej obiekt przy ul Sportowej niszczeje. Obecna władza nie ma na niego pomysłu. Chcemy na tym majątku powołać do życia spółkę gminną. Jej zadaniem będzie odnowienie obiektu, jego termomodernizacja oraz stworzenie bazy noclegowej dla około 40 osób, ukierunkowanej na obsługę obozów treningowych dla klubów sportowych. Obiekt ma doskonałą lokalizację, halę sportową na miejscu, boisko piłkarskie, orlik, boisko do koszykówki, a w pobliżu znakomite tereny treningowe. Stanowi świetną bazę dla klubów piłkarskich, koszykarskich, piłki ręcznej, siatkówki i wielu innych. Ponadto w ramach inwestycji planujemy powstanie siłowni w hali przy ul. Sportowej (na wzór np. CityFit), z uwagi na potrzebę poszerzenia oferty i zmiany funkcjonalności budynku, gdyż halę sportową mamy już na ul. Hożej. Powstanie spółki ma zdjąć ciężar utrzymania obiektu z gminy, która aktualnie finansuje go poprzez MCK. Ponadto spółka z ramienia gminy będzie zarządcą wszystkich obiektów przy ul. Sportowej oraz przy ul. Hożej. Źródła finansowania modernizacji obiektów to kredyty bankowe, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Szacunkowa wartość inwestycji to 3-4 miliony złotych, bez obciążania budżetu gminy.

Ponadto przy udziale Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu możliwe jest utworzenie Powiatowego Stadionu w Mieroszowie co pozwoli na pozyskanie wspólnie ze starostwem środków finansowych na rewitalizację mieroszowskiego stadionu, jak i na jego utrzymanie. Zadaniem spółki będzie również planowanie i organizowanie imprez sportowych na terenie gminy.

2. Funkcjonowanie MCK.

MCK będzie zajmowało się wyłącznie kulturą i prowadzeniem biblioteki. Zlokalizowane w jednym budynku przy ul. Żeromskiego. Zadaniem MCK będzie zaplanowanie i zorganizowanie kalendarza imprez realizowanych na terenie Gminy Mieroszów.

3. Współpraca z podmiotami z branży turystycznej działającymi na terenie gminy w celu stworzenia oferty turystycznej oraz w zakresie promocji.

Należy określić ofertę turystyczną gminy, ukierunkowaną na konkretnych klientów, opracować profil turystyczny gminy. Jest szereg pytań, na które trzeba odpowiedzieć. Czy nasza gmina ma być bazą wypadową dla mieszkańców Wałbrzycha? Czy powinniśmy zmierzać w kierunku turystyki zdrowotnej? Czy uzdrowisko w Sokołowsku jest elementem niezbędnym dla rozwoju turystyki w naszej gminie? Jak je wykorzystać? Chodzi o stworzenie produktu turystycznego i opracowanie sposobu promocji tak, aby dotrzeć do osób, których oferta gminy dotyczy. W dużej mierze ten produkt już jest w postaci szlaków turystycznych i rowerowych, brakuje natomiast infrastruktury.

4. Wznowienie działalności TKS Biały Orzeł.

Formuła funkcjonowania klubu powinna opierać się na szkoleniu dzieci i młodzieży, a dopiero na końcu – funkcjonowaniu seniorskiej piłki. W nowej formule należy mieć na uwadze, że środki finansowe przekazywane na ten cel pochodzą z budżetu Gminy Mieroszów i powinny zostać przeznaczone dla jej mieszkańców. Klub swoją postawą, wychowaniem młodzieży i kształtowaniem wzorców zachowań poprzez grę w piłkę nożną ma być wizytówką naszej gminy.
 

GMINNE CENTRUM SENIORA

Stworzymy w budynku po gimnazjum przy ul. Żeromskiego. Gminne Centrum Seniora skierowane będzie do osób starszych, ale nie tylko. Centrum będzie pełniło funkcję:

  • informacyjną, poprzez prowadzenie stałego punku informacyjnego dla seniorów i dla mieszkańców o wszelkich istotnych sprawach ich dotyczących, działań na rzecz seniorów podejmowanych w gminie, aktywności grupowych seniorów w społeczności, organizowanie cyklicznych i tematycznych spotkań z mieszkańcami i podmiotami działającymi lokalnie,
  • doradczą, poprzez stałe dyżury doradców dla seniorów i mieszkańców, np. prawnych, konsumenckich, okresowych dyżurów doradców tematycznych (np. podatkowych, badań profilaktycznych itp.)
  • edukacyjną, poprzez prowadzenie cyklicznych szkoleń, kursów, warsztatów i kół zainteresowań, organizowanie spotkań edukacyjnych z podmiotami działającymi lokalnie, prowadzenie działań edukacyjnych w przestrzeni publicznej,
  • aktywizacyjną i wspierającą, poprzez aktywne wychodzenie do seniorów, szczególnie biernych zawodowo i społecznie z działaniami zachęcającymi do podejmowania aktywności indywidualnych bądź grupowych, oraz do podmiotów działających lokalnie na rzecz seniorów, w zakresie specyfiki pracy z osobami starszymi, a także poprzez udostępnianie sprzętu i pomieszczeń do realizacji wsparcia dla seniorów,
  • integracyjną, poprzez stworzenie przyjaznej przestrzeni do współpracy seniorów z różnych środowisk, podmiotów działających na ich rzecz oraz mieszkańcami gminy, szczególnie z młodzieżą
  • usługową, poprzez dostarczanie lub uzupełnianie usług wspomagających aktywizację seniorów, mogą być to usługi oferowane bezpośrednio przez Centrum bądź też uzupełniające usługi oferowane przez inne podmioty. Dotyczy to np. usług służących realizacji aktywności w różnych sferach: ruchowej, intelektualnej, rekreacyjnej, czy turystycznej, opiekuńczych, rehabilitacyjnych, rekrutacji i obsługi wolontariuszy, umożliwiających udział w wyborach i konsultacjach społecznych, rachunkowo-księgowych.
     

FINANSOWANIE ZEWNĘTRZNE

Należy pamiętać, że zadaniem środków unijnych jest wspieranie inwestycji realizowanych na terenie gminy. Tak więc inwestycje powinny być zaplanowane w perspektywie wieloletniej i realizowane małymi krokami na bieżąco, a pozyskanie dofinansowania powinno pozwolić na ich szybsze zakończenie. Nie chcemy prowadzić dotychczasowej polityki gminy, polegającej na tym, że warunkiem rozpoczęcia inwestycji jest pozyskanie środków unijnych, bo to oznacza, że jeżeli w danym obszarze tych środków nie zdobędziemy to priorytetowa inwestycja nie zostanie zrealizowana wcale, choć jest niezbędna.

1. Pozyskiwanie środków na priorytetowe inwestycje dla gminy.

2. Realizacja inwestycji zwiększających dochody lub ograniczających wydatki.

3. Pozyskiwanie środków na projekty szkoleniowe podnoszące umiejętności i kwalifikacje mieszkańców.

4. Partnerstwo Publiczno-Prywatne

 

 

Szanowny Wyborco! Jeśli masz pytania lub chcesz dowiedzieć się więcej o naszym programie NAPISZ DO NAS lub ZADZWOŃ!
Jesteśmy dla Ciebie by Mieroszów był Twój! Więcej informacji znajdą Państwo na oficjalnej stronie KW Twój Mieroszów: http://twojmieroszow.pl/komitet-wyborczy/.

 

 

Publikację sfinansowano ze środków KW Twój Mieroszów