Tak! On jest Królem!

W piątkowe przedpołudnie, 21 grudnia br., w Sali Spotkań MCK odbyło się przygotowane przez uczniów oraz pedagogów Publicznej Szkoły Podstawowej w Mieroszowie, świąteczne przedstawienie Jasełek, zatytułowane „Tak! On jest Królem”, po zakończeniu którego nastąpiło również uroczyste podsumowanie projektu „Nasza przyszłość w naszych rękach”.

Projekt „Nasza przyszłość w naszych rękach” realizowany był od stycznia do końca listopada 2018 r. w Publicznej Szkole Podstawowej w Mieroszowie przez dwóch partnerów: Stowarzyszenie dla Rozwoju Zawodowego oraz Gminę Mieroszów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 Działanie 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, Poddziałanie 10.2.4 - Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – ZIT AW.  Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. 

Celem projektu było podniesienie kompetencji kluczowych uczniów oraz  nauczycieli Publicznej Szkoły Podstawowej w Mieroszowie. Projekt zakładał kształtowanie właściwych postaw: kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej i w swych założeniach przyczynił się do stworzenia w szkole warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu poprzez wyposażenie szkoły w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne.

Podsumowanie projektu „Nasza przyszłość w naszych rękach”

Projekt  swoim zakresem objął: zajęcia rozwijające w zakresie kompetencji kluczowych dla uczniów:

  • zajęcia językowe z języka angielskiego - 4 grupy po 12 uczniów (2 nauczycieli)
  • zajęcia przyrodnicze - 6 grup po 12 uczniów (6 nauczycieli)
  • zajęcia matematyczne - 6  grup po 12 uczniów (4 nauczycieli)
  • zajęcia teatralne - 4 grupy po 12 uczniów (4 nauczycieli)
  • zajęcia komputerowe - 2 grupy po 12 uczniów (1 nauczyciel)

Razem: 22 grupy po 12 uczniów! Każda grupa 60 h, po 2 h w tygodniu.

W ramach projektu doposażone zostały pracownie przedmiotowe językowa, przyrodnicza i matematyczna.  Szkoła otrzymała m.in. sprzęt nagłaśniający, 24 laptopy  dla uczniów, 6 laptopów dla nauczycieli,  aparat fotograficzny, kamerę, mikroskopy, lunetę,  2 tablice interaktywne wraz z oprogramowaniem, projektory, ekrany,  urządzenie wielofunkcyjne, do tego liczne pomoce dydaktyczne. Całość doposażenia opiewa na kwotę 120,000 zł.  Dodatkowo nauczyciele zostali przeszkoleni z zakresu języka angielskiego oraz umiejętności korzystania z zakupionego sprzętu.

Podjęte działania bez wątpienia zwiększają ofertę edukacyjną szkoły, wpływają na atrakcyjność prowadzonych w niej zajęć oraz  podwyższenie wyników edukacyjnych uczniów.

Wartość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej: 274 229,55 zł

Serdeczne podziękowania naszym partnerom, za realizację tego projektu: Panu Burmistrzowi Andrzejowi Lipińskiemu, Pani Ewie Sadowskiej i Annie Rowińskiej - Stowarzyszeniu dla Rozwoju Zawodowego.

PSP w Mieroszowie
Fot. Marcin Flieger